Cookie Preferences

Podmínky užití

Obecná ustanovení

1. Provozovatelem internetových stránek www.aramark.cz je ARAMARK, s.r.o., IČ 45794707, se sídlem Praha 4 – Michle, Jemnická 1138, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11351 (dále jen „web“).

2. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webu (dále jen podmínky). Web je bezplatně veřejně přístupný a jeho užívání se řídí těmito podmínkami.

3. Prohlížením či jiným užitím webu vyjadřuje uživatel svůj souhlas s těmito podmínkami.

Autorská práva


1. Provozovatel tímto prohlašuje, že mu dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon náleží veškerá práva vyplývající z licence k vlastnímu obsahu webu, včetně textu a jeho designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na webu, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na webu.

2. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu.

3. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístněné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

Způsob používání

1. Uživatel se zavazuje, že při používání webu se bude řídit předpisy platnými na území České republiky a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.

2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových webu,

využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam),

zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy.

Závěrečná ustanovení

1. Obsah webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na tomto webu.

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním webu.

3. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, na které web odkazuje.

4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

5. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky, přičemž jejich aktuální znění vždy zveřejnění prostřednictvím tohoto webu.

V Praze dne 1. 5. 2014