Cookie Preferences

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Společnost ARAMARK má zaveden ucelený systém řízení kvality.

Společnost ARAMARK má zaveden ucelený systém řízení kvality, neboť kvalita, bezpečný produkt, ochrana životního prostředí a zdraví zaměstnanců jsou základními pilíři naší každodenní práce.

ARAMARK, stejně jako každá jiná společnost, která se chce dynamicky rozvíjet, se v současné době neobejde bez fungujícího integrovaného systému řízení, zahrnujícího např. systémy řízení kvality, ochrany životního prostředí nebo zdraví zaměstnanců. A žádná společnost, která působí v oblasti stravování, nemůže existovat bez stanovení a sledování kritických bodů ve výrobě pokrmů.

ARAMARK celoročně věnuje kvalitě a zdravotní nezávadnosti svých produktů, jakož i dopadům své činnosti na životní prostředí či na bezpečnost zaměstnanců, velkou pozornost. Je držitelem certifikátů pro systém managementu kvality (QMS), pro systém kritických bodů (HACCP), pro systém environmentálního managementu (EMS) a nově také pro systém managementu BOZP v oborech gastronomické služby pro organizace, vývoj receptur, catering a provoz prodejních automatů. Certifikáty potvrzují každoročně prověřovanou způsobilost naší společnosti poskytovat služby na úrovni evropského standardu a zároveň posilují její důvěryhodnost: představují totiž zcela konkrétní důkaz, že ARAMARK funguje na základě jasných pravidel, plní požadavky zákazníků i legislativy a podniká kroky k neustálému zlepšování.

KVALITA ANEB ISO 9001

Počínaje rokem 2000 byl ve společnosti ARAMARK zaveden systém řízení kvality v souladu s požadavky tehdejší normy ISO, 9001:1994. Z důvodu její revize a definitivního ukončení působnosti k prosinci 2003 proběhla na počátku uvedeného roku transformace systému podle normy ISO 9001:2001.

V roce 2006 pak společnost získala na základě recertifikačního auditu certifikát nový, který potvrdil fungování a efektivnost systému managementu kvality pro další tříletý cyklus.

Na jaře roku 2015 ARAMARK prokázal plnění stanovených požadavků znovu a získal další certifikát, tentokrát již podle aktualizované normy.

BOZP? PAK OHSAS 18001

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) byla ve společnosti ARAMARK vždy samozřejmou součástí systému řízení kvality. S vývojem situace na trhu a se sílícím tlakem zainteresovaných stran vedení společnosti v roce 2008 rozhodlo o vybudování systému managementu BOZP, který logicky navazuje na ostatní systémy řízení (QMS, HACCP, EMS).

Splnění požadavků mezinárodní normy OHSAS 18001:2007 pak vedlo k získání dalšího, již čtvrtého certifikátu, jehož platnost byla potvrzena i v roce 2010.

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (IMS)

IMS (integrated management system) představuje účinný nástroj „risk managementu“ aktivně zapojeného do řízení organizace i nový trend v oblasti budování systémů řízení v moderních společnostech vytvořením jednotného způsobu vedení a řízení organizace. Ten podporují obdobně definované požadavky norem ISO či OHSAS.

Vytvoření integrovaného systému řízení provází zpracování systémové Příručky IMS, politiky IMS a s ní souvisejících cílů a programů IMS, shrnujících zavedené systémy řízení do jednoho celku.

Sjednocením řídicí dokumentace se vyloučí případná duplicita, zvýší se efektivita procesů, úspora času i finančních nákladů. Ve společnosti ARAMARK jsou v současné době zavedeny čtyři systémy řízení: kvality, kritických bodů, ochrany životního prostředí a BOZP. (Re)certifikace se provádějí v rámci sdružených auditů.

Protože nesporným přínosem zavedení IMS je redukce dokumentace, zjednodušená orientace v ní, systematičtější řízení procesů a výstupů společnosti i účelnější vzdělávání zaměstnanců, byl v roce 2009 vedením společnosti nastartován proces transformace zavedených systémů řízení do uceleného integrovaného systému řízení, který funguje od počátku roku 2010. Na základě těchto atributů jsou na každé provozovně nastavena KPI’s.

V provozovnách probíhají pravidelné interní audity hygieny, kvality a dalších bodů. Kromě toho provozovny podléhají denním kontrolám ze strany vedoucího provozní jednotky a týdenním kontrolám ze strany oblastního ředitele. Jednou za dva měsíce audituje provozy metodik a analytik HACCP. Další plánované a neplánované kontroly provádí provozní ředitel. Ze všech kontrol vznikají zápisy, které jsou uloženy v provozovnách, a to včetně přijatých opatření. Každá provozovna pak disponuje vlastním provozně hygienickým a sanitačním řádem zpracovaným na míru provozu a plánem HACCP.

Oba dokumenty vycházejí z legislativních povinností uložených Evropskou unií a Českou republikou.

BEZPEČNÝ PRODUKT? PAK HACCP

V dubnu 2006 ARAMARK v rámci certifikačního auditu splnil požadavky certifikačního orgánu a zákonných předpisů na systém kritických bodů (HACCP). Analýzu provozu a sledování kritických bodů, které byly samozřejmostí již několik let před získáním certifikátu, tak završilo zavedení a obhajoba všech povinných prvků. V dalších dvou letech auditoři platnost certifikátu potvrdili v rámci sdruženého auditu. V roce 2009 byl certifikát obnoven pro další tříletý cyklus a v rámci loňského auditu byl obhájen i pro další roční období.

Zpracování systému HACCP obnáší zejména provedení analýzy rizik na základě popisu výrobků (pokrmů nebo jejich součástí), surovin a postupů při výrobě a výdeji. Na základě analýzy nebezpečí v operacích a postupech, kde riziko existuje a je nutné či možné ho ovládat, se stanoví kritické body. Kritické body vymezují operace, ve kterých se provádí sledování určených znaků. Jsou stanoveny kritické meze, které nesmí hodnota sledovaného znaku překročit, a jsou určeny postupy, které se použijí při překročení kritických mezí (nápravná opatření). O způsobu zavedení systému se vede dokumentace. Záznamy se vedou i o měření v kritických bodech, o překročení kritických mezí a o přijatých nápravných opatřeních.

one
Ocenění zaměstnanci

Ocenění zaměstnanci

Školení

Školení

Naši zaměstnanci mohou rozvíjet svou kvalifikaci v oblasti měkkých i kuchařských dovedností.

Máme vlastní vzdělávací akademii ATAK (Aramark talent academy), v rámci které školíme kuchařské profese i manažery restaurací. Naši kuchaři se mohou zdokonalovat v oblasti minutkového vaření, cizokrajné kuchyně i české klasiky. Manažerské kurzy se soustřeďují na správné vedení provozu, vedení lidí či na komunikaci se zákazníky. V minulých letech prošlo touto akademií 362 našich zaměstnanců. Dále nabízíme možnost vzdělávacích stáží v zahraničí. Naši kuchaři a vedoucí pracovníci si mohou vybrat výměnný pobyt například v Německu či ve Velké Británii.

Myslíme také na nově příchozí zaměstnance, kteří procházejí onboardingovým školením. Novým kolegům to usnadňuje orientaci ve společnosti a přispívá k jejich rychlému zapojení do každodenního chodu firmy. V rámci tohoto projektu jsme natočili vlastní videa, která během několika minut poskytnou nejdůležitější informace o společnosti. A aby se u nás cítili jako doma máme pro ně připraveného průvodce „Vítejte v Aramarku“.

Kontakujte nás

Kontakujte nás

Chtěli byste u nás pracovat? Máte dotazy ohledně volných pozic či pracovních nabídek? Napište nám.

Úspěšný příběh

Cesta na talíř