Cookie Preferences

Soutěž: zájezd pro dva do Říma

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE „VYHRAJ ZÁJEZD DO ŘÍMA PRO DVA“

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „VYHRAJ ZÁJEZD DO ŘÍMA PRO DVA“. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům – soutěžícím.

 

1. POŘADATEL, ORGANIZÁTOR A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

1.1.Pořadatelem soutěže je společnost PEPSICO CZ, s.r.o. se sídlem Praha 9, Kolbenova 50/510, 190 00, IČO: 48587354 (dále jen „pořadatel“).

 

1.2.Organizátorem soutěže je společnost EverWhere, s.r.o., Bartoškova 1448/26, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24665061 (dále jen „organizátor“).

 

1.3.Technickým správcem soutěže je společnost NiliaProduction, s.r.o., Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4, IČO: 07036302 (dále jen „technický správce“).

 

2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

2.1. Soutěž bude probíhat na území České republiky od 00:00:001.1.2019 do 23:59:5931.1.2019 (dále jen „doba trvání soutěže“) ve vybraných restauracích firemního stravování Aramark zapojených do této soutěže , jejichž seznam je přílohou těchto pravidel (dále jen „vybrané restaurace Aramark“).

 

2.2. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit dobu trvání soutěže, změnit pravidla soutěže anebo soutěž zrušit.

 

3. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

3.1. Tato soutěž se vztahuje na produkty Pepsi, Mirinda, 7up, MountainDew a Lay’s prodávané ve

vybraných restauracích Aramark na území České republiky (dále jen „soutěžní výrobky“). Tato soutěž se nevztahuje na plechovku Pepsi ve zvýhodněném menu kromě vybraných restaurací Aramark, které zajišťují stravování ve společnosti Škoda Auto, a.s.

 

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

4.1. Účastníkem soutěže se může stát výhradně spotřebitel starší 15 let, který v době konání soutěže

prokazatelně nakoupí některý ze soutěžních výrobků v místě konání soutěže (dále také "účastník" nebo "soutěžící) a uschová si doklad dokumentující tento soutěžní nákup (dále jen „soutěžní účtenka“).

 

4.2. Účastník se zapojí do soutěže svou registrací prostřednictvím webového registračního formuláře

umístěného na http://www.aramark-soutez.cz, v němž zájemce o účast v soutěži uvede pokladní kód

soutěžní účtenky, datum a čas nákupu ze soutěžní účtenky, své jméno, telefonní číslo, na kterém je

k zastižení, svůj email a restauraci, ve které některý ze soutěžních výrobků nakoupil. Odesláním registračního formuláře soutěžící potvrzuje svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (viz. čl. 7 těchto pravidel).

 

4.3. Účastník soutěže si musí uschovat soutěžní účtenku prokazující nákup soutěžního výrobku. Datum nákupu na soutěžní účtence musí předcházet nebo být shodné s datem doručení registrace do evidenčního systému technického správce. Datum nákupu zároveň musí spadat do doby trvání soutěže.

 

4.4. Do soutěže se soutěžící může zapojit i opakovaně, vždy se však musí prokázat novou soutěžní účtenkou. V případě výhry musí soutěžící zaslat fotografii všech soutěžních účtenek, jejichž kódy zaregistroval na soutěžní web.Každý soutěžící může vyhrát jen jednou.

 

4.5. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracující osoby pořadatele, organizátora a technického správce, jakož i osoby jim blízké a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučená osoba“). Ze soutěže jsou také vyloučeny osoby prodávající soutěžní výrobky a zaměstnanci firmy prodávající soutěžní výrobky, osoby blízké prodávajícím a stejně tak osoby, u kterých bude prokázáno, že se zúčastnily soutěže na základě pokynu prodávajících. Za osobu blízkou jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 Občanského zákoníku. V případě, že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

 

Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.

 

5. PRINCIP A PODMÍNKY SOUTĚŽE

5.1. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení minimálně 1 ks soutěžního výrobku a registrace do soutěže podle čl. 4 odst. 4.2. těchto pravidel.

 

5.2. Výherci výher budou určeni losováním, a to ze všech platných soutěžních registrací, které byly v době trvání soutěže doručeny do soutěže.

 

5.3. Losování výherců se uskuteční během následujícího pracovního dne po skončení soutěžního období, tedy 1. 2. 2019. Pokud nebude možné vylosovat výherce, pak tato výhra propadá pořadateli. Losování bude provedeno elektronicky náhodným automatizovaným výběrem a bude provedeno za účasti dvoučlenné komise, sestavené ze zaměstnanců technického správce NiliaProduction, s.r.o. O losování bude vystaven protokol.

 

5.4. Účastník soutěže si musí uschovat výherní účtenku, příp. všechny účtenky, se kterou/kterými se do soutěže zapojil. Tyto účtenky musí předložit účastník pořadateli soutěže v případě uplatnění nároku na výhru, a to způsobem uvedeným v čl. 6. odst. 6.3 těchto pravidel. Pokud výherce účtenky nepředloží, výhra se nepředá.

 

5.5. Pořadatel a technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky a nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností soutěžní internetové stránky www.aramark-soutez.cz, na které budou informace o soutěži uveřejněny a kde bude k dispozici registrační formulář.

 

5.6. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní vstupy doručené pořadateli neúplné, smyšlené, opakující se a soutěžní vstupy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům. Po zaslání deseti neregulérních soutěžních vstupů prostřednictvím webového formuláře bude přijímání soutěžních vstupů od daného soutěžícího zastaveno blokací IP adresy a soutěžní vstupy nebudou zařazeny do soutěže.

 

5.7. Každá soutěžní registrace je evidována v systému technického správce a je o ní zhotoven záznam

obsahující pořadové číslo registrace, datum a čas přijetí, obsah přijaté registrace, telefonní číslo. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení a identifikaci výherců

 

5.8. Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní vstupy z registračního formuláře. Platným soutěžním vstupem se rozumí takový vstup, který byl v pořádku doručen do systému technického správce. Pořadatel a technický správce soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených soutěžních vstupů. Tato rozhodnutí jsou konečná.

 

5.9. Platný soutěžní vstup zaslaný osobou nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.

 

6. VÝHRY V SOUTĚŽI, JEJICH UPLATNĚNÍ A DISTRIBUCE

 

6.1. V soutěži se rozděluje celkem 10 ks výher. Přičemž 2 výhry připadají na soutěžící z vybraných restaurací Aramark, které zajišťují stravování ve společnosti Škoda Auto, a.s.

 

6.2. Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

• Zájezd do Říma pro 2 osoby

Do soutěže je vloženo celkem 10 výher.

Romantický zájezd do jednoho z nejkrásnějších evropských měst pro dvě osoby v hodnotě 25 000

Kč. Zájezd zahrnuje zpáteční letenky pro dvě osoby, ubytování se snídaní pro dvě osoby ve

tříhvězdičkovém hotelu, jízdenky na městskou dopravu a kapesné ve výši 100 EUR. Zájezd

zajišťuje cestovní agentura Primazajezd.cz. provozovaná společností Travel&Tourismgroup, s.r.o.,

IČ: 24227811. Do Říma se můžete podívat v libovolném termínu od března do prosince 2019,

kromě července a srpna, v závislosti na aktuálních volných kapacitách.

 

Kontaktní osoba pro domluvení termínu a specifik zájezdu:

Kateřina Adamová

zajezd@primazajezd.cz

222 231 610

 

6.3. Soutěžící budou o výhře informováni SMS zprávou z telefonního čísla 900 11. Současně s informací o výhře bude soutěžícímu zaslána elektronicky na jeho e-mailovou adresu žádost o zaslání fotografie či scanu soutěžní účtenky, příp. všech soutěžních účtenek, s detailem pokladního kódu a provedeného nákupu a o sdělení svého bydliště určeného jen názvem obce, a to za účelem ověření jeho osoby jako výherce a kontroly dodržení pravidel soutěže. Výherci budou vyzváni k zaslání účtenky/účtenek a ke sdělení bydliště určeného jen názvem obce na e-mailovou adresu help@aramark-soutez.cz.

 

6.4. Poukázka na zájezd je výhercům odesílána elektronicky. Jiný způsob doručení není možný. Pro uplatnění poukázky na zájezd je třeba kontaktovat kontaktní osobu společnosti Primazajezd.cz, paní Kateřinu Adamcovou.

 

6.5. Výhry nepřevzaté adresátem propadají ve prospěch pořadatele.

 

6.6. Soutěžícím se doporučuje uschovat si soutěžní účtenky minimálně dva týdny po vyhodnocení soutěže pro případ, že vylosovaný výherce nesplní podmínky pro potvrzení své výhry. Následně mohou být kontaktováni jako náhradní výherce. Náhradní výherce/výherci bude určen/budou určeni na základě dodatečného losování z platných registrací.

 

6.7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 

6.8. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů.

 

6.9. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.

 

6.10. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník odesláním registračního formuláře vyslovuje souhlas s těmito pravidly. Účastník tím zároveň dává organizátorovi ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOU“)a článku 6 a článku 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“)svůj úplný, výslovný a informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v odst. 7.2. tohoto článku za účelem uvedeným v odst. 7.3. a 7.4. tohoto článku. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu od začátku soutěže do 31. 12. 2019.

 

7.2. Budou zpracovávány následující osobní údaje účastníků:

7.2.1. jméno a příjmení;

7.2.2. telefonní číslo;

7.2.3 email

7.2.4. bydliště určené jen názvem obce (týká se pouze soutěžících, kteří se stanou výherci soutěže)

7.2.5. podobizna zachycená na fotografiích, obrazových a obrazově zvukových záznamech (týká se pouze soutěžících, kteří se stanou výherci soutěže)

 

7.3. Osobní údaje uvedené v odst. 7.2. body 7.2.1.-7.2.3. tohoto článku budou zpracovávány za účelem:

- vyhodnocení soutěže;

- předání výhry;

- kontroly splnění podmínek akce (zejména kontroly soutěžní účtenky).

 

7.4. Osobní údaje soutěžících, kteří se stanou výherci soutěže, uvedené v odst. 7.2. bod 7.2.4., 7.2.5. a jejich jméno budou zpracovávány pro marketingové účely pořadatele uvedené v odst. 7.7. tohoto článku.

 

7.5. Osobní údaje mohou být dále (kromě pořadatele) zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, kterým je organizátor a technický správce. Osobní údaje výherců uvedené v odst. 7.2. bod 7.2.1.budou výlučně za účelem zajištění výher předány společnosti Travel&Tourism Group, s.r.o., IČ: 242 27 811, se sídlem Bořivojova 1216/53, Žižkov, 130 00, Praha 3, která zajišťuje výhry. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí účastníka zpřístupněny, ledažeby povinnost poskytnout osobní údaje účastníka vyplývala z platných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím účastníka soutěže. Tento souhlas může být účastníkem písemně odvolán na kontaktní adrese sídla organizátora..

 

7.6. Účastník má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Účastník má dále dle zákona OOU, pokud o to organizátora požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a organizátor je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Účastník má zároveň dle zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, požádat organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby organizátor takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dle článku 12 Nařízení má účastník zejména tato práva:

- právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;

- právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;

- právo na přístup k osobním údajům, a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;

- právo podat stížnost;

- právo na opravu osobních údajů;

- právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

- odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

- právo na omezení zpracování;

- právo na přenositelnost osobních údajů;

- právo vznést námitky;

- veškerá další práva přiznaná Nařízením.

 

7.7. Účastník výslovně souhlasí s tím, že stane-li se výhercem soutěže, je pořadatel a organizátor oprávněn pořídit obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam zachycující jeho podobiznu a hlas a užít jej ve spojení s jeho jménem a bydlištěm určeným jen názvem obce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele a organizátora v souvislosti s touto soutěží a soutěžními výrobky pořadatele, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1. Po dobu trvání soutěže je možné psát dotazy k soutěži na email: aramark@web-souteze.cz.

 

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

 

8.3. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách http://www.aramark-soutez.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

 

8.4. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

8.5. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými

prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

 

8.6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher.

 

8.7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.

 

8.8. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

 

8.9. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

 

8.10. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na http://www.aramark-soutez.cz, současně jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže.

 

V Praze dne 28. 12. 2018

 

 

 

SEZNAM ZAPOJENÝCH RESTAURACÍ

NÁZEV STŘEDISKA

ADRESA

MĚSTO

Restaurace VÚ 1837 Chrudim

Obce Ležáků 14

Chrudim

Restaurace VÚ 4215 Tábor

Kyjevská

Tábor

Restaurace Synthos

O. Wichterleho 810

Kralupy nad Vltavou

Mechanika kantýna Synthos

O.Wichtereleho 810

Kralupy nad Vltavou

Cechovna kantýna Synthos

O.Wichtereleho 810

Kralupy nad Vltavou

Restaurace VZ 6658 – Rooseveltova

Rooseveltova 23

Praha 6

Restaurace Diamond Point

Ke Štvanici 3/656

Praha 8

Restaurace Makro České Budějovice

Hrdějovice 396

Borek u Českých Budějovic

Restaurace Faurecia

Horka 34, Bakov nad Jizerou

Bakov nad Jizerou

Restaurace VÚ 1824 Žatec

kasárna Rudolfa Jasioka, Pražská ulice

Žatec

Restaurace VÚ 1762 Žatec

Komenského alej 1752

Žatec

Restaurace VÚ 4423 Přáslavice

Přáslavice

Přáslavice

Restaurace VZ6848 Bystřice pod Hostýnem

Fryčajova 274

Bystřice pod Hostýnem

Restaurace VÚ 7935 Jince

Zborovská 2

Jince

Restaurace VÚ 6624 Bechyně

Letiště Bechyně

Bechyně

Restaurace VÚ 2266 Liberec

Štefánikovo náměstí 1

Liberec

Restaurace Emerson

KVápence

Mikulov

Restaurace Kabeltechnik

Nádražní 677 E

Mikulov

Restaurace Panasonic

U Panasoniku 1068/1

Plzeň

Restaurace Nemocnice Na Bulovce Jídelna 18

Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2

Praha 8

Restaurace Nemocnice Na Bulovce 55 Jídelna ortopedie

Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2

Praha 8

Restaurace PN Bohnice

Ústavní 912

Praha 8

Restaurace Dopravní zdravotnictví

Italská 560/37

Praha 2

Restaurace Nemocnice Břeclav

U nemocnice 1

Břeclav

Restaurace Nemocnice Kladno

Vančurova 1548

Kladno

Restaurace Amulle

Olomoucká 3419/7

Brno-Židenice

Smurfit Kappa

Tovární 15

Brno

Restaurace VZ 5512 Týniště nad Orlicí

Týniště nad Orlicí

Týniště nad Orlicí

Restaurace Preciosa

Nový svět 915

Kamenický Šenov

Restaurace Prysk

Prysk 100 - Dolní Prysk, okr. Česká Lípa

Dolní Prysk

Restaurace Kiekert

Jaselská 593

Přelouč

Restaurace ON Semiconductor

1. Máje 2230

Rožnov pod Radhoštěm

Restaurace ON Semiconductor - výdejna

1. Máje 2634

Rožnov pod Radhoštěm

Restaurace Doosan Škoda Power

Tylova 1/57

Plzeň

Restaurace ÚJV Řež

Hlavní 130

Řež

Restaurace Wrigley

Pražská 320

Poříčí nad Sázavou

Restaurace Antolin

Komenského 30

Libáň

Restaurace Rohde&Schwarz

Špidrova 49

Vimperk

Restaurace SSI Schäfer

Tovární 325

Hranice

Restaurace DURA Blatná

Riegrova 495

Blatná

Restaurace Brembo

Na rovince 875

Ostrava Hrabová

Restaurace Mahle Behr

Víta Nejedlého 1471

Mnichovo Hradiště

Restaurace UNITED BAKERIES

Pekařská 1/598

Praha 5-Jinonice

Aramark PHILIP MORRIS

Vítězná 1

Kutná Hora

Aramark SCHWAN COSMETIC

Průmyslová 176

Český Krumlov

Aramark Barum AB JÍDELNA

Objízdná 1628

Otrokovice

Aramark Barum AB kiosek

Objízdná 1628

Otrokovice

Aramark Barum B4 kiosek

Objízdná 1628

Otrokovice

Aramark Barum B5 kiosek

Objízdná 1628

Otrokovice

Aramark Barum Hitec

Objízdná 1628

Otrokovice

Aramark Barum B2 kiosek

Objízdná 1628

Otrokovice

Aramark Barum HLAVNÍ JÍDELNA

Objízdná 1628

Otrokovice

Aramark AOYAMA

Průmyslová 1166

Lovosice

Restaurace TPCA

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry 280

Kolín

Restaurace TPCA - kantýna 601

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry 280

Kolín

Restaurace Alco Controls

K Dílnám 843

Kolín

Restaurace Kostal Zdice

Černín 89

Zdice

Restaurace Uniqa

Evropská 136

Praha 6

Restaurace Fehrer

Newtonova 479, Průmyslová zóna - JIH

Liberec 2

Restaurace Gumotex

Mládežnická 3062/3a

Břeclav

Restaurace HTS Novosedly

Novosedly na Moravě 238

Novosedly

Restaurace VÚ 6950 Hlavenec

Hlavenec

Brandýs nad Labem - Hlavenec

Restaurace VÚ 5512 Stará Boleslav

Boleslavská 929, Stará Boleslav

Stará Boleslav

Restaurace Sanmina

Kolejní 1

Brno

Restaurace RR Donnelley

Tuřanka 1328/102

Brno

Restaurace VISCOFAN

Průmyslová 2 České Budějovice

České Budějovice

Restaurace Kolbenschmidt

Důlní 362

Trmice

Restaurace Meopta

Kabelíkova 1

Přerov

Restaurace Olympus

Teličkova 457/29

Přerov

Restaurace HYSCO

Průmyslová zóna Nošovice 333

Dobrá

Restaurace Siemens Frenštát

Markova 952

Frenštát pod Radhoštěm

Restaurace Torola

Nádražní 906

Frenštát pod Radhoštěm

Restaurace VZ 5512 Lázně Bohdaneč

Na Lužci

Lázně Bohdaneč

Restaurace VÚ 4854 Pardubice

Pražská ulice

Pardubice

Restaurace VÚ 2316 Praha

Čínská 26/22

Praha 6

Restaurace ŠkoFIN

Pekařská 635/6

Praha 5

Restaurace Kompan

Vlastimila Pecha 1267/6

Brno - Černovice

Restaurace Siemens Mohelnice

Nádražní 25

Mohelnice

Restaurace VU 1825 Tábor - Klokoty

Tábor - Klokoty

Tábor- Klokoty

Restaurace Dura

Průmyslový park 300

Kopřivnice

Restaurace Goldbeck

Chrudimská 42

Vrdy - Dolní Bučice

Restaurace E.ON Brno - Lidická

Lidická 1873/36

Brno

Restaurace E.ON Brno Cejl

Cejl 42/44

Brno

Restaurace CETIN

Olšanská 6

Praha 3

Restaurace HITACHI

Průmyslová zóna Triangle, Velemyšleves - Minice 60

Žatec

Restaurace TEVA

Ostravská 305/29

Opava - Komárov

Restaurace CTY

Průmyslová 1472/11

Praha 10

Restaurace THK Dačice

Strojírenská 160

Dačice

Restaurace ABB Brno

Heršpická 13

Brno

Restaurace AGC závod Barevka

Mírová 144

Dubí

Restaurace AGC závod Řetenice

Sklářská 450

Teplice

Restaurace AGC závod Processing

Za drahou 462

Teplice

Restaurace Ingersoll (IRTEC)

Florianova 2460

Hostivice

Restaurace Bosch České Budějovice

Roberta Bosche 2678

České Budějovice

Restaurace ČSSZ

Křížova 25

Praha 5

Restaurace HEAD

Dobrovodská 2107

České Budějovice

Restaurace Kostal Čenkov

Čenkov 8

Čenkov

Restaurace Linde Gas

U Technoplynu 1324

Praha 9

Restaurace Faurecia Bezděčín

CT Park Mladá Boleslav, Bezděčín 125

Mladá Boleslav - Bezděčín

Restaurace Modrá pyramida

Bělehradská 222/128

Praha 2

Restaurace Faurecia Písek

Průmyslová 466

Písek

Restaurace CCI

K letišti 1804/3

Brno - Šlapanice

Restaurace Jitex

U vodárny 1506

Písek

Restaurace Parker - Hannifin

Poděbradská 1005

Sadská

Restaurace VÚ 3255 Ruzyně

Vlastina 889/23

Praha 6

Restaurace Gestamp

Minice 61 - Velemyšleves

Žatec

Restaurace DSV ROAD

Logistická 100 (Panattoni Park Prague Aiport II)

Pavlov

Restaurant Baker Street 16

Pekařská 641/16

Praha 5

Automaty centrální kuchyně Aramark

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Automaty brána 8 Starý závod

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Centrální kuchyně

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace Administrativní centrum

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Catering AC

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace Pentagon

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Kiosek Pentagon

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace C23 Octavia

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

C23 Octavia Kiosek M11B Lakovna

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

C23 Octavia Kiosek M13 Montáž

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

C23 Octavia Kiosek M14 Svařovna sever

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

C23 Octavia Kiosek M14 Svařovna jih

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

C23 Octavia Kiosek M12C Svařovna

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Mobilní kiosek u D13

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Kiosek M13 PHEW Aramark

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

C27 Nářaďovna Kiosek V17 Nářaďovna

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

C27 Nářaďovna Kiosek U33 CKD Centrum

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace C27 Nářaďovna

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace M1 Montáž

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

M1 Montáž Kiosek M1 Nápravy

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

M1 Montáž Kiosek M1 Montáž sever

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

M1 Montáž Kiosek M1 Montáž jih

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace M2 Mechanika

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

M2 Mechanika Kiosek V21 Pool

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

M2 Mechanika Kiosek M5 Lisovna

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

M2 Mechanika Kiosek M2 Mechanika

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

M2 Mechanika Kiosek V19 Prior

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

M2 Mechanika Kiosek H3 Hutě

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Kiosek M6 Motorárna

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

M6 Motorárna Kiosek M12A Lisovna

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace M6 Motorárna

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace Na Karmeli

ŠKODA AUTO a.s., Na Karmeli 1457

Mladá Boleslav

3. brána Kiosek M9 Sedlárna

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

3. brána Kiosek V12 Instalačka

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

3. brána Kiosek V3 Generálky

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace 3. brána

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace Akademie

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace A3 Servisní centrum

ŠKODA AUTO a.s., Boleslavská 366

Kosmonosy

Restaurace Parts centrum

ŠKODA AUTO a.s., Jičínská 1360

Mladá Boleslav

Parts centrum Kiosek ŠKODA

ŠKODA AUTO a.s., Jičínská 1360

Mladá Boleslav

Restaurace Česana Konstrukce

ŠKODA AUTO a.s., Ptácká 20

Mladá Boleslav

Kiosek 522 Česana Konstrukce

ŠKODA AUTO a.s., Ptácká 20

Mladá Boleslav

Kiosek 530 Technologické centrum Česana

ŠKODA AUTO a.s., Ptácká 20

Mladá Boleslav

Kiosek 510 Česana Konstrukce

ŠKODA AUTO a.s., Ptácká 20

Mladá Boleslav

Kiosek Česana Motorové centrum

ŠKODA AUTO a.s., Ptácká 1353

Mladá Boleslav

Restaurace Česana Motorové centrum

ŠKODA AUTO a.s., Ptácká 1353

Mladá Boleslav

FOOD TRUCK Kiosek H3

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

Restaurace Polygon

ŠKODA AUTO a.s., Úhelnice 41, Husí Lhota

Kněžmost

Restaurace Buňkoviště Aramark

ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny č.p. 145

Kvasiny

Restaurace Kvasiny

ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny č.p. 145

Kvasiny

Kiosek Kvasiny Montáž

ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny č.p. 145

Kvasiny

Kiosek Svařovna M1

ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny č.p. 145

Kvasiny

Kiosek Svařovna

ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny č.p. 145

Kvasiny

Kiosek M2 Lakovna

ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny č.p. 145

Kvasiny

Restaurace Kvasiny Buňkoviště

ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny č.p. 145

Kvasiny

Kiosek Vrchlabí M2 Svařovna

ŠKODA AUTO a.s., Dělnická 531

Vrchlabí

Restaurace Vrchlabí

ŠKODA AUTO a.s., Dělnická 531

Vrchlabí