Cookie Preferences

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 

Doba trvání: červenec 2017 až červen 2019

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Aramark s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005298

Stručný popis:

 

Projekt si klade za cíl zvyšovat kvalifikaci zaměstnancům podniku v souladu kvalifikační úrovně

pracovní síly s požadavky trhu práce. A s pomocí zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a

kompetencí pracovníků i starších pracovníků se tak lépe přizpůsobovat změnám na trhu. Ve

společnostech žadatele a 2 partnerů proběhla analýza vzdělávacích potřeb, která analyzovala potřeby

všech zaměstnanců a na základě těchto potřeb/požadavků byla vytvořena cílová skupina a vytvořen

vzdělávací plán.

 

Jaký problém projekt řeší:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 136

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 136

Počet účastníků 54+: 16