Cookie Preferences

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatelem internetových stránek www.aramark.cz (dále jen „Web“) je společnost ARAMARK, s.r.o., IČ 45794707, se sídlem Praha 4 – Michle, Jemnická 1138, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11351 (dále jen „Společnost“).

2. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb na Webu. Společnost se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezila jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.

3. Společnost zpracovává osobní údaje jakožto správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4. Osobní údaje poskytnuté vyplněním formuláře v sekci „Poptávka služeb“ jsou zpracovány za účelem zpracování konkrétní nabídky služeb, jakož i za účelem dalšího nabízení obchodu a služeb subjektům údajů. Tyto osobní údaje Společnost shromažďuje prostřednictvím online formuláře “Poptávka služeb” v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní údaje, event. další podrobnosti týkající se konkrétní služby.

5. Osobní údaje poskytnuté vyplněním formuláře v sekci „Kariéra“ jsou zpracovány za účelem výběrového řízení v rozsahu [jméno, příjmení, kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání, pracovních zkušenostech, příp. další údaje uvedené subjektem údajů].

6. Osobní údaje pro oba výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů, a to automatizovaně [i manuálně]. Společnost nepověří zpracováním osobních údajů třetí osobu a osobní údaje zpřístupní pouze [pracovníkům Společnosti s příslušnou kompetencí s těmito údaji nakládat v souladu s pokyny Společnosti]. Subjekt údajů poskytuje výše uvedené osobní údaje pro stanovené účely dobrovolně.

7. Subjekt údajů má v souladu s ustanovením §12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů zejména právo přístupu k osobním údajům, právo na poskytnutí vysvětlení a právo na nápravu (jako např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů).

V Praze dne 1. 5. 2014